پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 مرتبه علمی: استادیار


نوع همکاری: تمام وقت

رشته و گرایش: حسابداری

پست الکترونیک:mehdi.safari83@yahoo.com


دکتری تخصصی حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران

 


عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


1- مدیر گروه کارشناسی  و کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرسی از 93 تا 1395

2-  عضویت در شورای پژوهشی واحد بندرگز

3- عضویت در شورای آموزشی واحد بندرگز


 1. اربابيان، علي اكبر و  صفري گرايلي، مهدي(1388).  بررسي تاثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,  چشم انداز مديريت , دوره 9, شماره 33.
 2.  صفري گرايلي، مهدي و دهقان, فریبا (1396).  کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکتها,   حسابداری مديريت , دوره 10, شماره 32.
 3. عابدی، نیلوفر و  صفري گرايلي، مهدي(1395).  تاثير شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت,   حسابداری مديريت , دوره 9, شماره 31.
 4. دیلمی؛ صفیه و  صفري گرايلي، مهدي(1395).  بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی و نوسان بازده سهام,   پژوهشهای تجربی حسابداری , دوره 6, شماره 1.
 5.  صفري گرايلي، مهدي و بالارستاقی, عالیه (1393).  بررسی عوامل موثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران,  مطالعات تجربی حسابداری مالی , دوره 12, شماره 47.
 6.  صفري گرايلي، مهدي و رعنایی, فاطمه (1395). بررسی ارتباط بين کيفيت گزارشگری مالی با کارايی سرمايه گذاری و تاثير ساختار سررسيد بدهی ها بر اين رابطه در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره5, شماره1.
 7. نوروش, ایرج ؛ مومنی یانسری، ابولفضل و صفري گرايلي، مهدي(1394).  کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکتهای ایرانی,  پژوهشهای حسابداری مالی , دوره 7, شماره 4.
 8.  صفري گرايلي، مهدي و پودینه, شیوا (1395). اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود: آزمون تجربی از بورس  اوراق بهادار تهران ,پژوهشنامه مالیات، شماره 31.
 9. صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته نوئی, یاسر.(1395). ارائه الگویی برای شناسایی و رتبه بندی مهارت های مورد نیاز دانش‌آموختگان حسابداری, فصلنامه حسابداری مالی، شماره 32.
 10.  نوروش, ایرج ؛ صفري گرايلي، مهدي و مومنی یانسری، ابولفضل.  مالکیت مدیریتی؛ نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت,  تحقیقات حسابداری و حسابرسی  , ( گواهی پذیرش چاپ).
 11.  صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نوئی, یاسر و نوروزی, محمد. مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون  تجربی رویکرد فرصت طلبانه, دانش حسابرسی, ( گواهی پذیرش چاپ).
 12.  صفری گرایلی، مهدی(1396). بررسی اثر تعدیل کنندگی سرمایه‌گذاران نهادی بر رابطه بین بکارگیری حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکت, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, شماره 34، دوره 9.
 13.  صفری گرایلی، مهدی(1396). تاخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی آتی: نقش تعدیلی وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, شماره 23، دوره 6.
 14. صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نوئی, یاسر و نوروزی, محمد. (1396).  ارئه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, شماره 24، دوره 6.
 15. صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته نوئی, یاسر و نوروزی, محمد.(1396) . سطح هورمون تستوسترون مدير عامل و ريسک شرکت, دانش  سرمایه‌گذاری, شماره 24، دوره 6.
 16. خدیجه، نجفیان؛ صفری گرایلی، مهدی.(1396). معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی: آزمون تجربی  نظریه تضاد منافع, حسابداری مدیریت, شماره 35، دوره 10.
 17.  حسینی نوکنده، فاطمه؛ صفری گرایلی، مهدی. افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت: آزمون تجربی نظریه   علامت‌دهی, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, ( گواهی پذیرش چاپ).
 18. مردانی، مهدی؛ صفری گرایلی، مهدی و ولیان, حسن. تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران, دانش حسابرسی, ( گواهی پذیرش چاپ).
 19.  کیا، علی و صفری گرایلی، مهدی.  (1396). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود : آزمون تجربی از بورس اوراق بهادار تهران, دانش حسابداری مالی, شماره 2، دوره 4.
 20.  رضایی پیته نوئی, یاسر ، صفری گرایلی، مهدی و نوروزی, محمد.(1396) . اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریۀ جایگزینی و مکمل, بررسی‌های حسابداری و حسابرسی, دوره 24، شماره3.

21. Ghelichli, Rohollah; safari gerayli, mehdi ; Mansoor Garkaz.(2017). Tax avoidance and Firms Cost of Equity: The Moderating Role of outside Monitoring, International Journal of Finance and Managerial Accounting, 2(5).

 

22- Kamangari, Alireza; safari gerayli, Mehdi. Board diversity and Corporate Social Responsibility: Evidence from Iranian Firms, International Journal of Finance and Managerial Accounting, accepted manuscript.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0