پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

رییس دفتر فرهنگ اسلامی: سيدسجاد بابازاده  
 سطح سه فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناس کانون قرآن و عترت برادران : عبدالله سرگلزایی 
لیسانس علوم قرآن وحدیث

تلفن تماس:01734360401 

داخلی 125
 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0