پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                        
           

                مدیر آموزشسید مسعود حسینی      

                            تلفن :        01734368024   داخلی  128 


                       

                                     

مسئول امتحانات و  مسئول امور کلاسهاو کارشناس رشته برق :  سید علی حسینی                        
 
تلفن :        01734367642    داخلی 148

 

 

                           
کارشناس آموزش:خانم فاطمه شازده احمدی

مسئول گروه: کارشناسی پیوسته و ناپیوسته،کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری-کامپیوترو فن آوری اطلاعات

تلفن :        01734368024   داخلی  135

 

                           
                             
کارشناس آموزش: امین بهی

مسئول گروه:کارشناسی پیوسته روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی و بایگانی آموزش

 

تلفن :        01734368024   داخلی  135 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0