پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمسئول شاهد و امور ایثار گران واحد:مهندس سیدعلی حسینی                      

 

 

 شرح وظایف دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه

                                                                                                  

1-  اجرای برنامه ها، طرح ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد.

2-  پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

3- انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.

4- انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

5-پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن.

6 - انجام امور مالی دفتر طبق دستور العمل های ابلاغی از سازمان مرکزی.

7 - اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات.

8  تهیه بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

9- برگزاری کلاس و دوره های تقویتی و گروه های درسی، با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح تقویت بنیه علمی و استاد مشاور.

10- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی.

11- اجرای فعالیت های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

12-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه.

13- برگزاری مراسم، مسابقات و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... و تشویق دانشجویان ممتاز.

14- پیگیری مسائل پرداخت شهریه و اعمال تخفیف دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0