پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرایط کار دانشجویی :

1- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2- داشتن صلاحیتهای عمومی

3- نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی واحد

4- نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های جاری

5- داشتن حداقل معدل کل12 برای دوره های کاردانی وکارشناسی و14 برای مقاطع بالاتر

6- اعلام نیاز از معاونتهای ذیربط

7- داشتن قابلیت کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله

دانشجویانی که شرایط مذکور را دارا می باشند با مراجعه به حوزه دانشجویی و دریافت فرمهای مربوطه نسبت به دریافت کار دانشجویی اقدام نمایند.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0