پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمعرفی اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها

از بدو تشكيل گروهاي آموزشي مهندسي برق وعمران در واحد بندرگز و به تبع آن آغاز تجهيز آزمايشگاه‌هاي مربوطه  واحد آزمايشگاهي و كارگاهي شروع به كار نمود كه امروزه با توسعه كمي و كيفي تجهيزات و فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي با عنوان امور آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها مشغول به فعاليت مي‌ باشد. شرح كلي فعاليتهاي اين مور به شرح زير مي‌باشد.

آزمايشگاه‌ها:

در ابتداي تاسيس رشته هاي فني و مهندسي آزمايشگاهها عموماً با استفاده از فضاها و تجهيزات مشترك برگزار مي شدند كه با پيگيري هاي انجام شده در راستاي بالا بردن سطح كيفي آموزش، و در اختيار قرار گرفتن فضاهاي    مناسب تر امروزه آزمايشگاه‌ها بصورت تخصصي و در فضاهايمستقل تجهيز شده‌اند و اين اداره با برنامه ريزي‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت در حال نوسازي تجهيزات فرسوده و نيز استفاده از فن آوريهاي نوين آموزشي در آزمايشگاه‌هاي موجود مي باشد.
آزمايشگاه‌هاي فعلي را مي توان در دسته‌هاي آزمايشگاه‌هاي برق و الكترونيك ،فيزيك دسته بندي نمود كه مشخصات هر يك از آنها  شامل نام فضا، دوره هاي آزمايشگاهي و مساحت و سال تاسيس آنها به تفكيك در جدول پيوست آمده است.فضاي آزمايشگاه ها با زيربنايي بالغ بر 994متر مربع شامل 14آزمايشگاه در سال 89 به بهره برداري رسيد.

كارگاه‌ها:

مشابه فرآيند رشد آزمايشگاه‌ها ، كارگاه‌هاي آموزشي نيز با تاسيس رشته هاي مهندسي تشكيل شده و توسعه يافته اين فضا شامل 568متر مربع شامل 8 كارگاه در سال 89به بهره برداري رسيد.

  

 

 


   نام آزمایشگاه ها و کارگاه ها   

رديف

نام محيط آزمايشگاهي

محل برگزاري

گروه آموزشي

نام دروس ارائه شده

مساحت (مترمربع)

ظرفيت(نفر(

سال تاسيس

1

آزمايشگاه الكترونيك عمومي

آز-مدار و الكترونيك

برق

الكترونيك عمومي

55

20

1389

2

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

برق

الكترونيك صنعتي

62

20

1389

3

آزمايشگاه ماشين الكتريكيAC/DC

آزمايشگاه ماشين الكتريكيAC/DC

برق

ماشين الكتريكيAC/DC

50

20

1389

4

آزمايشگاه روان شناسي

آزمايشگاه روان شناسي

برق

روان شناسي رشد

65

20

1389

5

آزمايشگاه مدار الكتريكي

آز-مدار و الكترونيك

برق

مدار الكتريكي

60

20

1389

6

آزمايشگاه مدار الكترونيكي

آز-مدار و الكترونيك

برق

مدار الكترونيكي

60

20

1389

7

آزمايشگاه اندازه گيري

آز-مدار و الكترونيك

برق

اندازه گيري

60

20

1389

8

آزمايشگاه ديجيتال

آز-مدار و الكترونيك

برق

ديجيتال

55

20

1389

9

آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك

آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك

برق

هيدروليك و پنوماتيك

110

20

1389

10

آزمايشگاه مدار خطي

آز-مدار و الكترونيك

برق

مدار خطي

125

20

1389

11

آزمايشگاه مصالح

آزمايشگاه مصالح

عمران

بتن

102

20

1389

12

كارگاه مدار فرمان

كارگاه مدارفرمان و سيم پيچي

برق

مدار فرمان

124

20

1389

13

كارگاه سيم پيچي1

كارگاه مدارفرمان و سيم پيچي

برق

سيم پيچي1

100

20

1389

14

كارگاه سيم پيچي2

كارگاه مدارفرمان و سيم پيچي

برق

سيم پيچي2

100

20

1389

15

كارگاه رباتيك

كارگاه رباتيك

برق

رباتيك

62

20

1389

16

كارگاه رسم فني

آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك

عمران

كارگاه توزيع هوايي

120

20

1389

17

كارگاه ورق كاري و جوش كاري

كارگاه ورق كاري و جوش كاري

برق

ورق كاري و جوش كاري

35

10

1389

18

سايت كامپيوتر1

سايت كامپيوتر

كامپيوتر

كامپيوتر

55

20

1389

19

سايت كامپيوتر2

سايت كامپيوتر

كامپيوتر

كامپيوتر

55

20

1389

20

سايت كامپيوتر3

سايت كامپيوتر

كامپيوتر

كامپيوتر

55

20

1389

21

آزمايشگاه شيلات

آزمايشگاه شيلات

شيلات

ماهي شناسي

62

20

1389

22

آزمايشگاه شيمي

آزمايشگاه شيلات

شيلات

شيمي عمومي

62

20

1389

23

آزمايشگاه فيزيك

آزمايشگاه هيدروليك و پنوماتيك

عمومي

فيزيك عمومي

64

20

13895.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0