پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حبیب طهماسبی کارشناس ارشد حسابداری


اهم فعالیتها:

1-تهیه تراز آزمایشی ماهانه و نظارت دقیق بر اسناد و مدارک حسابداری

2- اقدام و نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی،بیمه و رعایت دقیق مقررات مربوطه

3- اقدام در تنظیم لیست حقوق و دستمزدونظارت دقیق پرداخت بموقع و صحیح حقوق ومزایای کارکنان واساتید

4- نظارت دقیق بر پرداختیها،تنخواه گران اداری و فرهنگی،صورت وضعیت شرکتها،مسابقات ورزشی

5- همکاری با دفتر طرح وبرنامه و معاونت پژوهشی در تنظیم و کنترل بودجه سالانه و 5% پژوهشی

6- نظارت بر سیستم اموال و انبار و تلاش در جهت حفظ و سیانت از اموال دانشگاه

7- نظارت بر وصول درآمدهاو قراردادهای خدماتی دانشگاه

 

 

تلفن تماس:01734367771

داخلی:130

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0