پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظایف :

کارآموزی و معرفی نامه تحقیق

در راستای رسالت دفتر ارتباط با صنعت این دفتر طی سال جاری تعدادی از دانشجویان را در قالب کارآموز از رشته های مختلف را به ادارات ، سازمان ها و صنایع مختلف معرفی نموده است.
در همین راستا و براساس پروژه های درسی تعریف شده توسط اساتید برای آشنایی دانشجویان با جنبه کاربردی و علمی آموخته های تئوری این دفتر طی سال جاری تعدادی معرفی نامه تحقیق صادر نموده است .
 

فایل های مربوط به کارآموزی

گردش کار و مراحل مختلف کارآموزی
karamooz01.doc

گزارش کارآموزی
karamooz02.doc

گردش کار کارآموزی به شرح زیر می باشد :

 

 

 


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0