پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
فرمهای مربوط به وام بعد از فراغت از تحصیل:

فرم 3

فرم 20

فرم 21


صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین بخشی از هزینه های دانشجویان مستعد وکم بضاعت واحد،تسهیلات اعتباری را بصورت قرض الحسنه و با رعایت آئین نامه صندوق که ذیلاً خلاصه ای از  آن آئین نامه به استحضار دانشجویان عزیز می رسد؛ پرداخت می نماید:

ماده 1: شرایط متقاضیان وام های قرض الحسنه

1-رعایت شئونات دانشجوئی و مقرارت انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ میشود.

2-دانشجو از نظر مالی استحقاق دریافت قرض الحسنه را داشته باشد.

3-ثبت نام در حداقل واحدهای درسی مورد لزوم طبق مقرارت آموزشی دانشگاه

4-دانشجو مشروط نباشد.

    تبصره1-ایثارگران وفرزندانشان در شرایط مساوی از اولویت برخوردار می باشند.

تبصره2- دانشجویانیکه فقط برای یک ترم مشروط شده باشند در صورت ارائه مستندات موجه و مورد قبول کمیته می توانند از تسهیلات استفاده نمایند.    

  تبصره3- به دانشجویان ترم اول وام تعلق نمی گیرد.

    ماده 2: انواع قرض الحسنه

1- قرض الحسنه شهریه (تامین بخشی از شهریه تحصیلی دانشجو)

2- قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی(تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجو)

3- قرض الحسنه اجاره مسکن(تامین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان  غیر بومی دارای خانه های استیجاری)

4- قرض الحسنه ازدواج (تامین بخشی از هزینه ازدواج در حین تحصیل)

5- قرض الحسنه ضروری (تامین بخشی از هزینه های ضروری دانشجو همانندتامین هزینه های  درمان بستری شدن در بیمارستان-حوادث غیر مترقبه به تشخیص کمیته تصویب کننده قرض الحسنه و تایید رئیس واحد با رعایت ضوابط مندرج در آئین نامه

     تبصره1- حداکثر وام قرض الحسنه شهریه قابل پرداخت در صورت حائز شرایط بودن دانشجو بر حسب مقاطع تحصیلی   (کاردانی-  کارشناسی پیوسته-کارشناسی نا پیوسته وکارشناسی نا پیوسته ارشد )تعیین خواهد گردید ودرمورد سایر وامها نیز براساس آخرین دستورالعملهای سازمان مرکزی دانشگاه  معین خواهد گردید.

ماده 3: زمان بازپرداخت قرض الحسنه

1- کوتاه مدت(در طول ترم حداکثر 6ماهه می باشد)

2- میان مدت (حداکثر20ماهه که در حین و یا تا قبل از اتمام تحصیل تسویه می گردد )

3- بلند مدت (حداکثر30ماهه با شرایط باز پرداخت بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل)

ماده 4: نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطائی

به منظور جبران بخشی از هزینه های صندوق کارمزدی معادل 5/2درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطائی در ابتدای هرسال محاسبه و با اولین قسط وصول خواهد گردید.

ماده 5: تضمینات قرض الحسنه

بمنظور وصول تسهیلاتی که در طول تحصیل به دانشجویان پرداخت میشود تضمیناتی به شرح ذیل دریافت خواهد شد:

1-  تکمیل تعهد نامه توسط دانشجو طبق نمونه ارائه شده

2-  ارائه یک برگ چک ضمانت به ارزش 120درصد مبلغ قرض الحسنه  با امضای ضامن معتبر و مورد قبول ،که باید در وجه صندوق رفاه دانشجویی واحد بندرگز بدون تاریخ و قلم خوردگی نوشته شود.

3-  اصل مدرک تحصیلی دانشجویانی که از تسهیلات در طول تحصیل استفاده کرده اند تا واریز کامل بدهی نزد دانشگاه بعنوان تضمین باقی خواهد ماند.

ماده 6: نحوه اعطای قرض الحسنه

   1 - صندوق رفاه دانشگاه در ابتدای هر ترم تحصیلی پس از بررسیهای مقدماتی در حدود امکانات مالی صندوق فرم پرسشنامه درخواست تسهیلات قرض الحسنه را در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار میدهد. 

    2- پس از جمع آوری   پرسشنامه های   تکمیلی لیست متقاضیان مربوط بانضمام پرسشنامه ها حداکثر ظرف مدت یکماه در کمیته تصویب کننده قرض الحسنه مطرح و با رعایت اولویتهای مقررپس از تصویب و نیز اخذ  مدارک لازم ،  قرض الحسنه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد .

ماده 7: مواردیکه که بدهی دانشجو تبدیل به دین حال خواهد گردید.

   در موارد ذیل کلیه بدهی دانشجو بابت تسهیلات دریافتی تبدیل به دین حال شده ومیبایست نسبت به باز پرداخت آن بلافاصله و بصورت یکجا اقدام نماید (درصورت تاخیر در پرداخت اقساط ، خسارت دیرکرد  اقساط نیز محاسبه ودریافت خواهد گردید)

   1-  دانشجویی که به هر دلیلی ترک تحصیل ( انصراقی ، اخراجی و ......) نموده است.

   2- چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دریافت تسهیلات ، اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است

   3- در صورت تخلف از مقررات انضباطی دانشگاه که توسط کمیته انضباطی واحد به صندوق ابلاغ گردد..

   4- عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسیدهای مقرر .

        تذکر:  دانشگاه مجاز است برای وصول مطالبات خود از طرق مختلف همانند مراجعه به بدهکار( دانشجو)،یا ضامن متضامناً یا منفرداً و یا سایر تضمینات سهل ترین راه راه انتخاب نماید.

در خاتمه نظر دانشجویان ارجمند دانشگاه را به این نکته جلب می نماییم که صندوق رفاه دانشگاه  به سهم خود تلاش دارد درجهت حمایت مالی از دانشجویانی که بنیه مالی لازم درپرداخت شهریه خود نداشته  با اعطاء وامهای قرض الحسنه پشتوانه ای هرچند اندک برای ادامه تحصیل  آنان بوده لذا شایسته است از دانشجویانی که بنحوی از این صندوق قرض الحسنه ای دریافت نموده اند نسبت به بازپرداخت بموقع اقساط بدهی خود دقت کافی مبذول نموده تا صندوق رفاه  نیزهمچنان توان لازم در جهت اعطاء تسهیلات مورد نظر به دانشجویان متقاضی  داشته باشد .


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0