پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

·         مدارک مورنیاز برای فارغ التحصیلی به شرح ذیل می باشد:

1-     عکس 4*3 تمام رخ جديد                           4 قطعه

2-    تصوير شناسنامه از تمامي صفحات                 2 سري

3-   اصل کارت دانشجويي

4-    اصل کارت تغذيه

5-    اصل کارت پايان خدمت و تصوير آن

6-    خريد 2 عدد تمبر مالياتي 10000ريالي از بانک

7-    فيش واريزي به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزي نزد بانک ملي شعبه زبرجد به مبلغ : کارداني 55000ريال،‌کارشناسي 110000ريال،‌ کارشناسي ناپيوسته 110000ريال


·        
مراحل فراغت از تحصیل دانشجو:

1-     مراجعه دانشجوی فارغ التحصیل  ( در صورتی که تمامی دروس دوره مورنظر را گذرانیده باشد و نمرات آن به تأیید حوزه امتحانات رسیده باشد.) به مسئول رشته

2-    ارجاع پرونده آموزشی فار غ التحصیل به حوره فارغ التحصیلان توسط مسئول رشته

3-   ارائه مدارک فارغ التحصیلی مذکور به حوزه فارغ التحصیلان واحد

4-    دریافت فرمهای تسویه حساب و تکمیل و انجام کارهای مربوطه

5-    صدور گواهینامه موقت و دانشنامه

6-    جهت دریافت اصل مدرک خود شخص فارغ التحصیل بایستی به دانشگاه مراجعه نماید و در صورت عدم حضور فارغ التحصیل بستگان درجه یک با داشتن وکالت نامه محضری می توانند اصل مدرک ایشان را دریافت نمایند.


·        
درخواست ریزنمرات قابل ترجمه

1-درخواست کتبی متقاضی

2-تصویر دانشنامه

3-واریز مبلغ 55000 ریال شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزي نزد بانک ملي شعبه زبرجد تهران


·        
شرایط صدور مدارک المثنی

1-     اطلاع فارغ التحصیل به حوزه فارغ التحصیلان مبنی بر مفقودی مدرک

2-    دادن تعهد توسط فارغ التحصیل مبنی بر برعهده دار بودن کلیه عواقب ناشی از سوئاستفاده از مدرک

3-   اعلام مفقودی مدرک به سازمان مرکزی توسط واحدد انشگاهی

4-    تهیه استشهاد محلی که حداقل 3 نفر آنرا امضا نموده و یکس از امضاها به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد

5-    نشر آگهی مفقودی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت به فاصله 2 هفته یکبار

6-    در صورت مفقودی دانشنامه مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزي نزد بانک ملي شعبه زبرجد تهران واریز و اصل فیش واریزی تحویل گردد


·        
پذیرش فارغ التحصیلان ممتاز جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

1-     فارغ التحصیلان ممتازدرهرترم توسط حوزه آموزش واحد به فارغ التحصیلان معرفی می گردند تاپس از بررسی های لازم براساس بخشنامه های سازمان مرکزی مدارک آنان جهت تایید به دفتر فارغ التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شود.


·        
شرایط فارغ التحصیل ممتاز

1-     دانشجو دارای دروس معادلسازی نباشد.

2-     ازماده 47 آیین نامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده نکرده باشد.

3-    جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی دررشته ذیربط و درسال ورود باشد.

4-    دانشجودارای دروس معادلسازی نباشد.

5-    ازماده 47 آیین نامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده نکرده باشد

6-    جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی دررشته ذیربط و درسال ورود باشد.

7-    فارغ التحصیلان ممتازدر مقطع کاردانی باید دارای معدل کل حداقل 18 ودرمقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته  دارای معدل کل حداقل17 باشند.

8-    تعداد نیمسال های تحصیلی آنان در دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 8 نیمسال باشد. (مرخصی بدون احتساب نیز جزوه سنوات محسوب می شود)

9-     فارغ التحصیلان مذکور با مراجعه به سایت مرکز آزمون و ثبت نام در آن می توانند جهت پذیرش در مقطع بالاتر اقدام نمایند.

10-   هر فارغ التحصیل تنها در رشته همنام خود قادر به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خواهد بود و تنها یکبار از این مزایا می تواند استفاده نماید.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0