پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرمهای مربوط به نقل وانتقالات (میهمانی یا انتقالی) در نیمسال اول از پانزدهم آذرماه لغایت پانزدهم دی ماه ودر نیمسال دوم از شانزدهم خرداد ماه تا شانزدهم تیرماه از لینک زیر دریافت نموده و به همراه کلیه مدارک به حوزه دانشجویی ارائه نمایید .

فرمهای انتقالی و مهمانی

دانشجو در ترم قبل از درخواست انتقالی و میهمانی نباید مشروط شده باشد. و در کل تحصیل بیش از یک ترم نباید مشروط شده باشد.

نقل و انتقال دانشجویان بدون آزمون مطلقاٌ ممنوع می باشد.

    **مدارک وشرایط میهمانی وانتقالی

جدول همطرازی:

- اخذ فرم شماره یک تکمیل شده توسط دانشجو

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و والدین

- گواهی محل سکونت والدین

ازدواج:

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی زوجین ضمن رویت اصل شناسنامه ها و کارت ملی

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رویت اصل سند ازدواج

- اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

فوت والدین یا همسر:

- اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

- تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و والدین دانشجو ضمن رویت اصل شناسنامه ها

- تصویر برابراصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و همسر دانشجو(در صورت فوت همسر) ضمن رویت اصل شناسنامه
- اصل و کپی کارت ملی دانشجو

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

چند دانشجو دریک خانواده:

-اصل گواهی مبنی بر پذیرش و اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد مبدا با ذکر سال ورود و ممهور به مهر واحد مبدا

- تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان ووالدین، ضمن رویت اصل شناسنامه ها

- تصویر برابر با اصل شده کارت دانشجویی دانشجویان ضمن رویت اصل آنان

- تصویر برابر با اصل شده کارت ملی دانشجو ضمن رویت اصل آن

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

سرپرستی:

-تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و والدین ضمن رویت اصل شناسنامه ها

-اصل حکم سرپرستی ،قیم نامه یا امین بر عاجز که به تایید مراجع ذیصلاح(دادگستری یا مجتمع قضایی)رسیده باشد

- گواهی محل سکونت والدین دانشجو در شهر مقصد

- تصویر برابر با اصل شده کارت ملی دانشجو ضمن رویت اصل آن

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

دانشجویان شاهد وایثارگر:

همسر وفرزندان محترم شهدا وایثارگران ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران استانها و شهرستانهای محل تشکیل پرونده ،برابر دستورالعمل کمیسیون ایثارگران نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک اقدام نمایند.

هیات علمی دانشگاهها:

-تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیات علمی

- تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو وعضو هیات علمی پس از رویت اصل شناسنامه ها

- ارائه معرفی نامه از محل کار ، مبنی بر تمام وقت ورسمی بودن عضو هیات علمی

 

بیماران خاص ومعلولین:

-اصل مدارک بیماری مربوط به دانشجو

- اصل گواهی معلولیت که به تائید اداره بهزیستی رسیده باشد.

- اظهار نظر پزشک معتمد واحد ضمن تکمیل فرم شماره 3 وتائید دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مربوطه یا مراکز درمانی وابسته.

- واریز مبلغ صدهزار ریال به حساب سیبا به شماره 0106061414009به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران.

-تصویر برابر با اصل شده کارت ملی دانشجو ضمن رویت اصل آن

- اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

بررسی درخواست دانشجویان بیمار ومعلولین به شرح ذیل می باشد:

-(درصورت تقاضای انتقال یا میهمانی به استانهایی غیر از تهران و البرز) پس از تکمیل پرونده،دانشجوتوسط پزشک معتمد واحد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تائید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهرمحل تحصیل ،پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تائید مراتب، پس از تایید و موافقت واحد مبدا در سایت نقل و انتقالات ثبت خواهد شد. در صورتی که دانشجو تقاضای انتقال یا میهمانی به استانهای البرز و تهران را داشته باشد پس از طی مراحل اولیه معاینه وتایید کمیسیون پزشکی سازمان الزامی است.

- پس ازدریافت پرونده دانشجو،کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه با توجه به زمانبندی کمیته های تخصصی پزشکی تقاضای دانشجویان را به همراه مدارک بررسی نموده و در صورت لزوم جهت معاینه بالینی و اعلام نظر نهایی از دانشجویا ن دعوت به عمل می آورند.

- نظریه کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه پس از تائید ریاست محترم دانشکاه قطعی و قابل اجراست.

-هزینه تقل و انتقال : دانشجوی میهمان موقت بایستی درصدی ازشهریه ثابت هر ترم میهمانی خود را به حساب سازمان مرکزی پرداخت نموده و اصل فیش را به واحد مبدا ارائه دهد. (کاردانی 10% ،کارشناسی 7% و کارشناسی ارشد و دکتری عمومی 5%)

دانشجویان میهمان بایستی شهریه ثابت خود را به واحد مبدا  و شهریه متغیر خود را به واحد مقصد پرداخت نماید.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0