پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

اهداف و برنامه ها:    
اين حوزه در راستاي سياستهاي رياست محترم دانشگاه و با هدف گسترش فضاهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ، براي فراهم آمدن شرايط مطلوب ، جهت تحصيل دانشجويان مختلف ، فعاليتهاي عمراني خود را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. با اين نگرش اهم اهداف را مي توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود   :  
-برنامه ريزي به منظور ايجاد فضاهاي لازم ، شامل ساختمانهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و ساير ساختمانهاي مورد نياز
 
 
نگهداري و بهره برداري بهينه از ساختمانهاي موجود دانشگاه   -
 
- دستيابي به استانداردهاي ملي و خصوصا شاخص برنامه توسعه در زمينه فضاهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و غيره

-توسعه فضای سبز و احداث کمربند سبز برای هر یک از ساختمانها و همچنین سایت واحد و احداث پارک دانشجویی

 سياستهاي حوزه :
1) افزايش ضريب ايمني و آسايش بهره برداران از ساختمانهاي جديد دانشگاهي
2) توجه بيشتر به زيباسازي محيط همراه با محوطه سازي فضاهاي دانشگاهي
3) اداره امور عمراني با حداکثر کارآيي و حداقل نيروي انساني
4) احداث بنا با حداقل قيمت و حداکثر سرعت و با کيفيت مطلوب

پروژه هاي در دست احداث   :

رديف

عنوان پروژه

مساحت پروژه ( متر مربع )

تعداد طبقات

درصد پيشرفت

1

سلف سرويس

5500

4 طبقه

0%

پروژه هاي مطالعاتي : 

  - ساختمان اداري
 
- استاد سرا
 
- ساختمانهاي آموزشي شماره  دو   
 
- مسجد

- كتابخانه
ساختمان  كارگاه -


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0