پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مرتبه علمی: استادیار

نوع همکاری:تمام وقت

رشته و گرایش:حسابداری

پست الکترونیک:kh.eslami88@gmail.com

- دكتري تخصصي Ph.D) ( حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران،  1393

عنوان پايان نامه: اخبار (شوک­) جریان نقد، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای  و کیفیت محتوای اطلاعات حسابداری


عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


1- عضو کارگروه تخصصی گروه حسابداری جذب هئیت علمی و بورس دانشگاههای آزاد اسلامی گلستان، 1389.

2-عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز (9/4/1389 الی1391)

3- عضو كميته علمي و داور نخستين همايش منطقه ایي رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز، خرداد ماه 1391.

4- عضو كميته علمي و داور دومین همايش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز، بهمن ماه 1394.

5- دبیر كميته علمي  و داور سومین همايش ملی همايش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز، اسفند ماه 1395.

6- مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت. دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرگز

7- داور فصلنامه علمی – پژوهشی "حسابداری مالی" دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مبارکه

8- عضو گروه تخصصی مصاحبه کننده دوره دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرگان در سال 1395همایشهای ملی-منطقه ایی:

1- خدیجه اسلامی، حبیبه خمیسی، سودابه گل فیروزی، 1389. ارائه چارچوبی برای شناسایی و طبقه بندی اجزای مختلف سرمایه فکری، همايش منطقه ایی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامي واحدنکا.

2- خدیجه اسلامی، سمیه امامی، 1390. هزینه یابی کیفیت، همايش ملي رویکردهای نوین حسابداری در سطح بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بین المللی جلفا.

مجلات علمی-پژوهشی:

1-                نظام الدین رحیمیان ، حبیبه خمیسی، خدیجه اسلامی. 1388. آشنایی با هئیت استانداردهای بین المللی حسابدرای بخش عمومی فدراسیون بین المللی حسابداران، مجله دانش حسابرسی، شماره 2، بهار، ص 22 تا 33.

2-Malihe Abiri, Khadijeh Eslami. 2016.  EXAMINING THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE AND FREE CASH FLOW ON DIVIDEND POLICY OF ACCEPTED FIRMS IN TEHRAN STOCK EXCHANG,  Science and Education, NO12,PP.247-255.

3- Khadijeh Eslami, Ramzan Ali Royaee, Roya Darabi, Mansour Garkaz. 2014. THE QUALITY OF THE ACCRUALS, RETURN, AND DIRECT INDICATOR OF CASH FLOW SHOCKS, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, vol4(4). PP. 1-6.

4- - Khadijeh Eslami, Ramzan Ali Royaee, Roya Darabi, Mansour Garkaz. 2014.

 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION AND THE REALIZED RETURNS EXCLUDED FROM CASH FLOW SHOCKS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, vol4(4). PP. 1954-1963.

طرحهای پژوهشی:

1- مجری طرح پژوهشیمحتوای اطلاعاتی نسبت SG&A ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز 1390.

2-همکار طرح پژوهشی: اثر برخي از مكانيزمهاي حاكميت شركتي بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، 1390.

کتاب:

حسابداری دولتی، 1393. جواد بابایی خلیلی. خدیجه اسلامی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0