پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

مرتبه علمی: استادیار زبان و ادبیات فارسی                           

نوع همکاری: عضو هیأت علمی تمام وقت

رشته و گرایش: زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیک: yadegaredoost1381@yahoo.com


  1. اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1382 با معدّل 17/49.
  2. اخذ مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه الزهراء در سال 1386 با معدّل 17/75.
  • پایان­ نامه با عنوان «موسیقی شعر در صد غزل سعدی» به راهنمایی دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان با نمرۀ 20.
  1. اخذ مدرک دکتری تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1393 با معدّل 18/17.
  • پایان­ نامه با عنوان «تنوّع ساختارهای نحوی غزلیّات حافظ» به راهنمایی دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی با نمرۀ 20.

  1. تدریس «مسعود سعد سلمان» در دانشگاه پیام نور بهشهر در سال 1388.
  2. تدریس «فارسی عمومی» در دانشکده­ های حقوق و علوم سیاسی، فنّی و علوم پایۀ دانشگاه تهران از سال 1390 تاکنون.
  3. تدریس «فارسی عمومی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز از سال 1389 تاکنون.
  4. تدریس «فارسی عمومی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1394 تا بهمن 1396.
  5. منتور فارسی در دانشکدۀ ادبیّات و فرهنگ­ها، دانشگاه مریلند (University of Maryland, College Park) ایالات متحدۀ امریکا، پاییز 2013.


سبک­ شناسی غزلّیات حافظ بر اساس فعل: رویکــرد نقش­گرا؛ ادب فارسی، سال5، دورۀ 2، شمارۀ 16، پاییز و زمستان 1394.

موسیقی شعر و انواع جملات در غزلیّات حافظ؛ پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال6، شمارۀ1، بهار و تابستان 1396.

معرّفی و نقد تصحیحِ کتاب سلسله العارفین و تذکره الصدّیقین؛ فصلنامۀ نقد کتاب ادبیّات، دورۀ2، ش6، زمستان 1395.

سبک­ شناسی جملات ندایی در غزلیّات حافظ؛ بهار ادب، سال 11، شمارۀ 1، بهار 1397.

سبک شناسی ساختاری و محتوایی جملات شرطی در غزلیّات حافظ، پنجمین همایش ملّی متن پژوهی ادبی، بهار 1397.

مدخل «قاسم ارسلان مشهدی»؛ دانشنامۀ شبه قارۀ هند، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیر چاپ.

مدخل «واقف لاهوری»؛ دانشنامۀ شبه قارۀ هند، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیر چاپ.

مدخل «قوام­ الدین کشمیری»؛ دانشنامۀ شبه قارۀ هند، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیر چاپ.

تصحیح «چهل مقام»؛ متون ایرانی، زیر چاپ.


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0