پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 3 خرداد 1398

جهت تشویق دانشجویانی که در مسابقات ورزشی (منطقه ای، کشوری؛ بین المللی و... ) موفق به کسب عناوین قهرمانی می باشند به شرح ذیل می توانند از تخفیفات ورزشی استفاده نمایند:

ردیف

سطح قهرمانی

درصد تخفیفات

اول

دوم

سوم

1

قهرمانی مناطق

15%

10%

5%

2

مسابقات بین المللی، غرب آسیا، داخل سالن و ساحلی آسیا، پیشکسوتان

35%

30%

25%

3

کشورهای اسلامی، مسابقات آسیایی و جهانی، ارتشهای جهان و دانشجویان آسیا

50%

45%

40%

 

4

قهرمانی کشور، مسابقات سراسری، المپیادهای دانشجویی

25%

20%

15%

5

دانشجویان جهان و بازیهای آسیایی

80%

70%

60%

6

المپیک و پاراالمپیک

100%

90%

80%


دانشجویانی که دارای حکم قهرمانی می باشند در بدو ورود می توانند از تخفیف ورزشی استفاده نمایند که نباید تاریخ حکم قهرمانی آنان از سه سال گذشته باشد.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0