پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 26 شهريور 1398
اولین همایش منطقه ای عمران

اعضاي كميته علمي همايش منطقه اي مهندسی عمران با رويكرد توسعه پایدار:

جناب آقاي دکتر امير مصباح -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان- دبير كميته علمي

جناب آقاي دکتر  محمود حسن پور -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر  سيروس غلام پور -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر  حسين معتقدي -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر مبين افضلي راد -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر  مرتضي رعيتي -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر  علي رضا طبرسا -عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

جناب آقای دکتر شهریار طاووسی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر جعفر عسگری مارنانی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر مهران فدوی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

جناب آقاي دکتر  محمدعلي سياري نژاد -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي دکتر سيد حسين ساداتي -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

جناب آقاي دکتر  نادعلي رمضان پور -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

جناب آقاي مهندس احسان كريمي -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

جناب آقاي مهندس سحاب بيدگلي كاشاني -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

جناب آقاي مهندس رحمان محسني آستاني -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

 

اعضاي كميته اجرايي همايش منطقه اي مهندسی عمران با رويكرد توسعه پایدار:

جناب آقاي دكتر سورنا نسيمي- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز- رئيس همايش

جناب آقاي مهندس احسان كريمي -عضو هیات علمي گروه عمران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز- دبير كميته اجرايي همايش

جناب آقاي مهندس مهدي خسرونژاد: دبير كميته اجرايي نمايشگاه منطقه اي «دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن»

جناب آقاي مهندس محسن تجري- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز

جناب آقاي دكتر حسين دايي زاده - معاون آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز

جناب آقاي جواد بابايي خليلي- معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز

جناب آقاي مهدي صالحي-مسئول دفتر رياست

جناب آقاي مهندس نصير عبدي -کارشناس پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

جناب آقاي مهندس عمار محمدی-کارشناس پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

سركار خانم لاله لقایی -کارشناس پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

                                

                                                     
                                                                  فرم ثبت نام همايش

                                                                              فرمت ارسال مقالات

                                                 نتايج داوري مقالات همايش        
فرمت ارسال پوستر همایش


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0